ronlight
basket (0)

תקנון הפעילות

 

מתפרסם בזאת תקנון פעילות שעורכת חברת רונלייט הלת' בע"מ.

 

 1. הגדרות

 

 1. "רונלייט"  – חברת רונלייט הלת' בע"מ, ח.פ. 513147751, מרח' הכישור 49, קומה 6, חולון 5886606.

 

 1. "הפעילות" – שאלון סיכום שנה של GARMIN במסגרתו משתפים צילום מסך או את תמונת הסיכום של  תוצאות השנה, מעלים לסטורי ומתייגים את העמוד האינסטגרם של "גרמין ישראל", .@garminisrael 100 המתייגים הראשונים יקבלו בהודעה חוזרת קוד הטבה למנוי חודשי ל-20 קרדיטים באפליקציית move - פעילויות כושר ו-wellness עם יותר מ-700 מתחמים ברחבי הארץ והכל בכפוף לתנאיו וסייגיו של תקנון זה (להלן: "התקנון").

 

 1. "משתתף" – זכאי להשתתף בפעילות כל תושב ואזרח ישראל אשר בתקופת הפעילות יעשה כאמור בסעיף 1.b. אשר לעיל וימלא אחר כל תנאי וסייגי תקנון זה.

 

 1. מובהר בזאת כי אין לשלוח תמונות אלימות ו/או גסות ו/או מעליבות ו/או פוגעניות ו/או בעלי תוכן מיני ו/או כאלה אשר מכל סיבה שהיא תמצא אותם רונלייט ככאלה שאינם הולמים, בין אם תכנים כאמור מובאים בתמונות באופן ישיר ובין אם באופן עקיף או מרומז. התמונות כאמור לא יכללו בפעילות ללא חובת מתן הודעה למשתתפים אשר שלחו אותם.

 

 1. "תקופת הפעילות"  – החל מיום רביעי, 28/12/2022, ועד ליום שלישי, 25/01/2023 (כולל).

 

 1. "ההטבה" – 100 המתייגים הראשונים באינסטגרם את העמוד של גרמין ישראל יקבלו בהודעה חוזרת קוד הטבה למנוי חודשי ל-20 קרדיטים באפליקציית move - פעילויות כושר ו-wellness עם יותר מ-700 מתחמים ברחבי הארץ (להלן: "ההטבה"). קבלת ההטבה מותנית בעמידה בכל תנאי התקנון.

 

 1. איך ניתן לממש את קוד ההטבה?
  1. מורידים את אפליקציית move  דרך האתר - https://www.move-club.co.il/
  2. ומזינים את קוד הקופון שנשלח בהודעה פרטית לאחר התיוג בעמוד האינסטגרם של GARMIN ישראל.

 

 1. פרשנות

 

 1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות ולרבות בעיתונות הכתובה ו/או המשודרת ו/או באתר/י אינטרנט, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

 

 1. בתקנון השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה או ברבים.

 

 1. כותרות הסעיפים ניתנו לשם הנוחות בלבד ולא יינתן להן כל משקל בפרשנות התקנון.

 

 1. כללי

 

 1. רונלייט תהיה רשאית להפסיק את הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או לקצרה ו/או להאריכה ו/או להוסיף הטבות ו/או לערוך כל שינוי לרבות לגבי תקופת הפעילות, בכל עת, בכפוף להוראות הדין ובהודעה שתפורסם באתר האינטרנט שלה.

 

 1. רונלייט שומרת על זכותה לפרסם את הפעילות באמצעים נוספים.

 

 1. מינימום משתתפים לקיום הפעילות והזכאות להטבה – 1,000 משתתפים (במידה וישתתפו פחות מ-1,000 משתתפים רונלייט שומרת את הזכות לבטל את הפעילות).

 

 1. שיטת פעילות

 

 1. כל משתתף זכאי להשתתף בפעילות באופן האמור בתתי סעיף 1 לתקנון ובהשתתפותו הוא מאשר הסכמה ללא סייג לכל תנאי תקנון זה.

 

 1. משתתף אשר עמד בכל תנאי התקנון ללא יוצא מן הכלל, יקבל אפשרות לזכות בהטבה כהגדרתו בסעיף 1.e. לתקנון זה ובכפוף לאמור בכל סעיפי התקנון.

 

 1. המשתתף בפעילות מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי רונלייט ו/או מי מטעמה לעניין אופי הההטבה ו/או סוג ההטבה ולעניין כל תנאי מתנאי תקנון זה, להם הסכים בעצם בחירתו להשתתף בפעילות.

 

 1. רונלייט שומרת לעצמה את הזכות לשנות את סוג ההטבה לכזה אשר זהה ו/או דומה בערכו להטבה.

 

 1. רונלייט לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את ההטבה בכל אופן שהוא. 

 

 1. רונלייט שומרת לעצמה הזכות לעכב ו/או לבטל את מתן ההטבה בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים:

 

 1. חשש לאי תקינות ו/או זיוף;
 2. סירוב למסור את מלוא הפרטים האישיים הנדרשים;
 3. אי עמידה בתנאי מתנאי התקנון.

 

 1. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, רונלייט תהיה רשאית שלא לאפשר את קבלת ההטבה על ידי מי שזכה בו במעשה עבירה ו/או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא.

 

 1. רונלייט מצהירה כי המשתתף בפעילות וכל זוכה בה פוטר את רונלייט ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות תביעת נזק ו/או שיבוש ו/או אי התאמה ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר נשוא ההטבה.

 

 • ההשתתפות בפעילות מהווה הסכמה לקבלת מסרים שיווקיים ופרסומות של רונלייט. פרטיו האישיים, במידה ויידרש המשתתף למסור אותם לרונלייט, ישמרו במאגר המידע של עורכת פעילות (להלן: "מאגר המידע"). המשתתף ו/או המבקש להשתתף מאשר ומצהיר כי ידוע לו כי מאגר המידע משמש למטרות פרסום ושיווק, לרבות דיוור ישיר. המשתתף רשאי לבקש את הסרתו ממאגר המידע ומתפוצת הדיוור.

 

 1. חל איסור על השתתפות בפעילות של מקורבים ובני משפחה של רונלייט.

 

 • רונלייט תיידע את הזכאים להטבה ותעניק להם את קוד ההטבה באמצעות פניה לחשבון ממנו בוצע התיוג האמור בתתי סעיף 1 לתקנון ו/או פרטי התקשרות אשר יופיעו בחשבון.

 

 

 1. הצהרות המשתתף

 

 1. בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף ו/או המבקש להשתתף בפעילות כי קרא תקנון זה וקיבל עליו את כל הוראותיו ללא יוצא מן הכלל וכי גם אם בחר שלא לקרוא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף בפעילות כי תקנון זה, על כל תנאיו וסייגיו, יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.

 

 1. רונלייט רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך ו/או מועד שנקבעו בקשר עם זכות המשתתף להטבה ומימושו.

 

 1. המשתתף ו/או המבקש להשתתף מסכים ומתחייב כי כל תקלה, איחור וכדומה, שמקורם בין היתר במלחמה, שביתה, התפרצות מגיפה ולרבות אך לא רק מגפת הקורונה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות ו/או הממוחשבות, כוח עליון וכיוצ"ב לא יחשבו ולא יראו כלל וכלל כהפרה של תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. 

 

 1. המשתתף מאשר כי בטופס הרישום הינו מזין פרטי דואר אלקטרוני על מנת לקבל את דוח סיכום הפעילות וכן מסרים שיווקיים מחברת רונלייט כפי שהובהר בעת רישום המייל.

 

 1. המשתתף ו/או המבקש להשתתף בפעילות מצהיר, מסכים ומאשר כי ידוע לו שיתכן ועל אף מאמצי רונלייט, עשויים להתרחש שיבושים ו/או הפרעות ו/או תקלות, לרבות שיבושי דפוס ו/או של לוחות זמנים ו/או תקשורת ו/או מחשוב בכל שלב משלבי הפעילות, אשר יש בהם כדי למנוע מהמשתתף מלהשתתף בפעילות ו/או לזכות בהטבה בפעילות ו/או לממשו ו/או לקבלו. המשתתף מסכים לפטור את רונלייט מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, תרופה, שיפוי או סעד.

 

 1. כל משתתף ו/או המבקש להשתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות ו/או כל תמונה שהשתתף בפעילות ו/או כל תוצר של הפעילות ו/או כל מידע שבעניינו של המשתתף בפעילות ו/או כל מידע לעניינו של ההטבה והזוכים בו וכל מידע עשויים להיות מסוקרים ו/או מפורסמים ו/או מצולמים באמצעי התקשורת השונים ו/או בפרסומים שונים ו/או בפרסומות מסחריות שונות וכי בהשתתפותו בפעילות מביע המשתתף ו/או המבקש להשתתף ו/או הזוכה את הסכמתו לפרסום ו/או צילום שמו ותמונתו במסגרת הפרסומים האמורים ולרבות במסגרת פרסומים וקידום מכירות של רונלייט. כן הוא מצהיר כי כתנאי להשתתפותו בפעילות, קיבל לידיו את כל ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים להשתתפות בפרסומים כאמור.

 

 1. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. רונלייט ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשא באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתף בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.

 

 1. המשתתף בפעילות מתחייב לשפות את רונלייט ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה וכלפי כל מי מטעמה, אם הפר המשתתף בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות בפעילות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לרונלייט ו/או מי מטעמה ו/או לצד שלישי כזה או אחר.

 

 1. רונלייט שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את ההטבה או להציע הטבה חלופית אשר בכל אופן יהיו בעלי ערך כספי דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

 

 1. תשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול על ההטבה ישולם על ידי הזוכה בהטבה.

 

 1. אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו להטבה והמשתתף, בעצם השתתפותו, מצהיר ומאשר כי הזוכים בהטבה יהיו ה-100 הראשונים שמשתפים.

 

 • מימוש ההטבה יעשה עד התאריך 25.1.2023 ולא יאוחר מתאריך זה. משתתף אשר לא יממש את ההטבה בתוך תקופת הזמן הזו מפניית רונלייט ס, לא יהיה זכאי לממש את זכאותו ו/או לקבל הטבה חלופית ו/או פיצוי ו/או שיפוי כספי כלשהם.

 

 1. רונלייט לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתף בפעילות ו/או זכאותו להטבה ו/או מימושו.

 

 • רונלייט לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את ההטבה, אלא אם נתנה הסכמתה מראש ובכתב.

 

 • כל התדיינות משפטית נשוא תקנון זה ו/או נשוא הפעילות ו/או נשוא טענה לזכייה ו/או נשוא יחסי המשתתף ו/או מי מטעמו עם רונלייט, תידון אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב - יפו.
סל הקניות שלי

לא נמצאו פריטים בסל
לחץ כאן להמשך שיטוט באתר